③ Bước3: Buổi thuyết trình chính thức

 Thời gian : 15 tháng 1, 2012
   Địa điểm  : Tokyo 
 ※Buổi tổng duyệt : 14 tháng 1,2012

Back